வருக வணக்கம்

Saturday, October 4, 2008

பெரியார் 130வது பிறந்த தினம்


சுயமரியாதை :
தனக்கு அவமானம் என்று கருதுவதையெல்லாம் தானும் பிறருக்குச் செய்யாமல் இருந்தால் ஏற்படும் உணர்வு

மனதை மயக்கும் பழையபாடல்