வருக வணக்கம்

Sunday, November 4, 2007

பிரிகேடியர் சு.ப.தமிழ்ச்செல்வன்


சுயமரியாதை :
தனக்கு அவமானம் என்று கருதுவதையெல்லாம் தானும் பிறருக்குச் செய்யாமல் இருந்தால் ஏற்படும் உணர்வு

மனதை மயக்கும் பழையபாடல்