வருக வணக்கம்

Tuesday, July 3, 2007

எங்கள் வீரவணக்கம் பதிவு


எங்கள் வீரவணக்கம்


இல்லத்தில்
Posted by Picasa

புலவர் கலியபெருமாள் இல்லத்தில்
Posted by Picasa

எங்கள் வீரவணக்கம்
Posted by Picasa

சுயமரியாதை :
தனக்கு அவமானம் என்று கருதுவதையெல்லாம் தானும் பிறருக்குச் செய்யாமல் இருந்தால் ஏற்படும் உணர்வு

மனதை மயக்கும் பழையபாடல்