வருக வணக்கம்

Wednesday, May 30, 2007

ஐயா ஆனைமுத்துவின் ஆய்வு புகைப்படங்கள்


ஐயா ஆனைமுத்துவின் ஆய்வு புகைப்படங்கள்


ஐயா ஆனைமுத்துவின் ஆய்வு

தேங்காய்திட்டு துறைமுகம்விரிவக்கதால் எற்படும் பாதிப்புகளை பற்றிய ஐயா ஆனைமுத்துவின் ஆய்வு புகைப்படங்கள்சுயமரியாதை :
தனக்கு அவமானம் என்று கருதுவதையெல்லாம் தானும் பிறருக்குச் செய்யாமல் இருந்தால் ஏற்படும் உணர்வு

மனதை மயக்கும் பழையபாடல்